Giá trị cốt lõi
Mang lại giá trị xứng tầm cho khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ khách hàng sâu rộng.

Luôn giữ vững sự khách quan và chính trực.

Đề cao ý tưởng mang tính đột phá từ làm việc nhóm.

Cam kết vì sự phát triển của cộng đồng.