Môi trường làm việc
Tại Hoàng Anh, chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên và đặt giá trị nhân viên cũng như giá trị khách hàng lên vị trí số 1.

Hoàng Anh luôn hướng tới một môi trường làm việc thân thiện, đề cao tinh thần nhiệt thành, đoàn kết, chia sẻ và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc mang tính cạnh tranh dựa trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển và hướng đến giá trị tiêu chuẩn cao nhất về nghề nghiệp.